North Wales Region - West

FixturesResultsTable

20 October 2018

Bangor v Llangefni
Holyhead v Bro Ffestiniog
Llandudno v Dolgellau
Nant Conwy v Bethesda
Pwllheli v Caernarfon

3 November 2018

Bethesda v Pwllheli
Bro Ffestiniog v Llandudno
Caernarfon v Bangor
Dolgellau v Nant Conwy
Llangefni v Holyhead

10 November 2018

Bangor v Bethesda
Bro Ffestiniog v Llangefni
Holyhead v Caernarfon
Llandudno v Nant Conwy
Pwllheli v Dolgellau

17 November 2018

Bethesda v Holyhead
Caernarfon v Bro Ffestiniog
Dolgellau v Bangor
Llangefni v Llandudno
Nant Conwy v Pwllheli